<

Místo pro děti

Dětský domov Dagmar je místem, kde děti vyrůstají, pokud nemohou být se svými rodiči. V životě dítěte, příp. mladého člověka, může dojít k situaci, kdy z nějakého důvodu nemůže vyrůstat ve své biologické rodině.

Naše vyspělá společnost nechce nechat děti v prostředí, které je nepodnětné, kde jim nejsou zabezpečeny základní životní potřeby a výchova, a proto prostřednictvím státu provozuje síť dětských domovů, které na určitý čas podají dítěti pomocnou ruku a pomohou zabezpečit vše potřebné. Dětské domovy jsou neodmyslitelnou součástí systému náhradní rodinné výchovy a péče pro děti od 3 do 18 let (pokud studují tak do 26), které nemají závažné poruchy chování. .

Tety, strejdové a všichni ostatní zaměstnanci dětského domova mají jedno společné – všichni se rozhodli rozdělit se o svůj život s dětmi, jimž osud na začátku života postavil do cesty velkou překážku. Zažívají spolu radostné i smutné okamžiky, pomáhají si navzájem, učí se žít.

V dětském domově život nezačíná, ani nekončí. Snažíme se děti připravit na vše, co je v budoucnu čeká. Někdy se nám práce daří, někdy ne tak, jak bychom chtěli. To je přece normální, ne? Jsme si vědomi faktu, že nikdy nenahradíme mámu a tátu, ale můžeme vše udělat tak, aby to u nás jako ve velké rodině vypadalo. Nesoupeříme s pěstouny, protože děláme to, co oni … pomáháme dětem.

Zároveň je nutné říci, že bez podpory kamarádů, přátel, známých i neznámých podporovatelů, dárců a sponzorů, bychom to měli mnohem těžší. Je vidět, že mnoha lidem není osud dětí lhostejný. Za to Vám všem patří obrovské poděkování.

založen 1928
Naše historie

Dětský domov Dagmar vznikl z iniciativy brněnského básníka, novináře a spisovatele Rudolfa Těsnohlídka, autora známé Lišky Bystroušky.

RUdolf Těsnohlídek

Podle příkladu z Dánska podnítil vznik tradice Vánočních stromů republiky, díky níž lidé dodnes dobrovolně přispívají sociálně slabým. Z těchto dobročinných výnosů "vánočních stromů" se začalo v prosinci 1928 s výstavbou dětského domova. Ten dodnes nese jméno dobrotivé dánské královny Dagmar, dcery českého krále Přemysla Otakara I.. Za dobu svého trvání prodělal řadu změn jak stavebních, tak koncepčně výchovných. Na konci šedesátých let započala přeměna na "Dětský domov rodinného typu", která vyvrcholila v roce 1975. Poslední velká stavební rekonstrukce byla provedena v roce 2006, kdy dostavením 3. patra vznikl plně funkční prostor pro další rodinnou skupinu.

  • 22. 12. 1919 - pánové Těsnohlídek, Koudelka a Tesař našli v bílovických lesích v Palackého údolí opuštěnou Ludmilu "Lidušku" Kosourovou
  • 13. 12. 1924 - rozsvícení prvního Vánočního stromu republiky v Brně na náměstí Svobody
  • 8. 12. 1928 - položení základního kamene Dětského domova Dagmar v Brně
  • 8. 12. 1929 - zahájen provoz Dětského domova Dagma
Naše současnost

Kapacita Dětského domova Dagmar je 25 dětí. Nejmladší Gábince je 6 let, nejstarší Sandře 23 let. Děti jsou rozděleny do 3 rodinek, kde mají svoje pokoje, kuchyňku a sociální zařízení a pečují o ně „tety a strejdové“. Místnosti jsou velice útulné. Z prostředí vyzařuje teplo a láska. Zájmy dětí jsou respektovány. Mají vlastní hračky, oblečení a další osobní věci. Velké starosti nastávají po skončení povinné školní docházky dětí. Je snaha umožnit výběr studia podle zájmů buď na učilišti nebo střední škole event. vysoké. Mimoškolní výchovná a vzdělávací činnost, jakož i zájmová činnost, spolupráce s podniky, institucemi a sponzory je mnohostranná. Vyžaduje od vedení a kolektivu vychovatelů soustavnou, trpělivou a velmi náročnou práci. Podařilo se úspěšně realizovat celou řadu akcí a činností. Po zdařilé rekonstrukci a stavebních úpravách domova jsme v roce 2007 vybudovali nové hřiště, které slouží potřebám našich dětí, popř. i pro sportovní akce za účasti jiných dětských domovů. V roce 2014 proběhla kompletní rekonstrukce (zároveň oprava) kuchyní a koupelen ve dvou rodinných skupinách. Postupně modernizujeme veškeré vybavení dětského domova od rodinných skupin až po herní prvky na zahradě

Naše plány

Hlavním cílem bude i nadále individuální přístup k potřebám dětí a vytvoření kvalitních vztahů, neboť úspěchy v životě se měří nejen schopnostmi, ale také hloubkou mezilidských vztahů. Co se týče prostředí, našim cílem je vybudovat dětem zázemí odpovídající požadavkům moderní společnosti.

Infomace

Příspěvková organizace Dětský domov Dagmar zajišťuje nezletilým osobám ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči. V zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání, předchází dětský domov vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňuje nebo odstraňuje příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování a přispívá ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte. Může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy. Děti se zde připravují na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let.

Činnost dětských domovů se řídí zákonem č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, o změně dalších zákonů, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a prováděcími předpisy k nim. Kolektiv zaměstnanců DD Dagmar si uvědomuje specifika potřeb a zájmů dětí ze sociálně narušených a neúplných rodin a věnuje mimořádné úsilí kompenzaci nedostatečné rodinné výchovy.

založen 1928