Hlavní nabídka
Novinky

16.3. 2020 - DMF 8 -ZRUŠENO

8. ročník benefičního festivalu je v plánovaném termínu 19. - 22. 3. zrušen. Jednáme o náhradním termínu na podzim tohoto roku.

6.10. 2019 - DD Dagmar Cup

1. ročník charitativního závodu osobních automobilů

21.1. 2019 - DMF vol. 7

Pokračování úspěšného benefičního festivalu, jehož výtěžek je věnován Dětskému domovu Dagmar Brno

Zobrazit starší záznamy

Hledámě účetní pro zpracování mzdové agendy od 1. 1. 2022. Podmínky a požadavky ZDE

Opatření k zamezení šíření koronaviru

1. Vstup do areálu DD Dagmar bude umožněn pouze lidem s respirátorem (bez výdechového ventilu), nebo obdobným prostředkem s filtrační účinností min 94%, kterou je potřeba mít nasazenu po celou dobu pobytu v areálu.

2. Návštěvy dětí v budově DD Dagmar jsou umožněny pouze v návštěvní místnosti při dodržení platných protiepidemických opatření - desinfekce rukou a trvale nasazené ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor (bez výdechového ventilu), nebo obdobný prostředek s filtrační účinností min 94%, které brání šíření kapének. Po domluvě je možné využít areál zahrady.

Vážená veřejnosti, 

nabízím Vám svůj pohled na  děti z dětských domovů. Je nutné si uvědomit, že děti mnohdy přicházejí z patologického prostředí, např. z nefunkční biologické rodiny. Není možné diametrálně změnit osobnost mladého člověka, nejde jej "převychovat", ale lze jej naučit sociálním dovednostem a jít mu příkladem. Zda nabyté vědomosti a dovednosti poté ve svém životě dokáže využít, je jen na něm.

Není pravdou, že se děti z dětských domovů nedokáží adaptovat do společnosti. "Jen" to mají složitější. Je pravdou, že se občas vyskytne jedinec, který tuto schopnost nemá a může vrhnout negativní světlo na ostatní. I díky těmto negativním případům to mají ostatní náročnější. Naštěstí jen hloupý člověk "háže všechny do jednoho pytle". Žádám občany, kteří bez znalosti jádra problému vynášejí předčasné soudy a šíří nepravdivé informace, aby se přišli podívat do Dětského domova Dagmar, jak zde děti žijí. Velmi rád jim poskytnu potřebné informace.

Daniel Kusý
ředitel DD Dagmar

 

O nás

Dětský domov je místo, které mnozí srovnávají s polepšovnou a děti, které byly nebo jsou v tomto zařízení vychovávány, lidé považují za méněcenné. Skutečnost je však jiná.

Co jsme vlastně zač?

Příspěvková organizace Dětský domov Dagmar zajišťuje nezletilým osobám ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči. V zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání, předchází dětský domov vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňuje nebo odstraňuje příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování a přispívá ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte. Může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy. Děti se zde připravují na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let. Činnost dětských domovů se řídí zákonem č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, o změně dalších zákonů, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a prováděcími předpisy k nim. Kolektiv zaměstnanců DD Dagmar si uvědomuje specifika potřeb a zájmů dětí ze sociálně narušených a neúplných rodin a věnuje mimořádné úsilí kompenzaci nedostatečné rodinné výchovy.

Naše historie

Dětský domov Dagmar vznikl z iniciativy brněnského básníka, novináře a spisovatele Rudolfa Těsnohlídka, autora známé Lišky Bystroušky. Podle příkladu z Dánska podnítil vznik tradice Vánočních stromů republiky, díky níž lidé dodnes dobrovolně přispívají sociálně slabým. Z těchto dobročinných výnosů "vánočních stromů" se začalo v prosinci 1928 s výstavbou dětského domova. Ten dodnes nese jméno dobrotivé dánské královny Dagmar, dcery českého krále Přemysla Otakara I.. Za dobu svého trvání prodělal řadu změn jak stavebních, tak koncepčně výchovných. Na konci šedesátých let započala přeměna na "Dětský domov rodinného typu", která vyvrcholila v roce 1975. Poslední velká stavební rekonstrukce byla provedena v roce 2006, kdy dostavením 3. patra vznikl plně funkční prostor pro další rodinnou skupinu.

22. 12. 1919 - pánové Těsnohlídek, Koudelka a Tesař našli v bílovických lesích v Palackého údolí opuštěnou Ludmilu "Lidušku" Kosourovou

13. 12. 1924 - rozsvícení prvního Vánočního stromu republiky v Brně na náměstí Svobody

8. 12. 1928 - položení základního kamene Dětského domova Dagmar v Brně

8. 12. 1929 - zahájen provoz Dětského domova Dagmar

Naše současnost

Kapacita Dětského domova Dagmar je 25 dětí. Nejmladšímu Davídkovi je 5 let, nejstarší Sandře 22 let. Děti jsou rozděleny do 3 rodinek, kde mají svoje pokoje, kuchyňku a sociální zařízení a pečují o ně „tety a strejdové“. Místnosti jsou velice útulné. Z prostředí vyzařuje teplo a láska. Zájmy dětí jsou respektovány. Mají vlastní hračky, oblečení a další osobní věci. Velké starosti nastávají po skončení povinné školní docházky dětí. Je snaha umožnit výběr studia podle zájmů buď na učilišti nebo střední škole event. vysoké. Mimoškolní výchovná a vzdělávací činnost, jakož i zájmová činnost, spolupráce s podniky, institucemi a sponzory je mnohostranná. Vyžaduje od vedení a kolektivu vychovatelů soustavnou, trpělivou a velmi náročnou práci. Podařilo se úspěšně realizovat celou řadu akcí a činností. Po zdařilé rekonstrukci a stavebních úpravách domova jsme v roce 2007 vybudovali nové hřiště, které slouží potřebám našich dětí, popř. i pro sportovní akce za účasti jiných dětských domovů. V roce 2014 proběhla kompletní rekonstrukce (zároveň oprava) kuchyní a koupelen ve dvou rodinných skupinách.

Naše plány

Hlavním cílem bude i nadále individuální přístup k potřebám dětí a vytvoření kvalitních vztahů, neboť úspěchy v životě se měří nejen schopnostmi, ale také hloubkou mezilidských vztahů. Naším nejbližším cílem je úspěšně zvládnout situaci ohledně omezení v souvislosti s šířením koronaviru C-19.

zpět na seznam

Naši sponzoři